ZBATIM

Elteknik ofron shërbime për implementimin e gamës së plotë të sistemeve elektrike, sistemeve të sigurisë dhe sistemeve të automatizimit. Stafi ynë inxhinierik dhe teknik për punimet e zbatimit ka një përvojë të gjerë në trajtimin e projekteve të të gjitha tipologjive si ndërtesa zyrash, qendra tregtare, hotele, ndërtesa industriale, spitale, ndërtesa banimi, hapësira publike etj.
Rëndësi shumë e madhe i kushtohet ofrimit të shërbimeve të implementimit me cilësinë më të lartë të punimeve që njihet dhe vlerësohet nga klientët tanë në treg. Cilësia e punimeve të zbatimit garantohet nga stafi ynë teknik afatgjatë me përvojë dhe i trajnuar dhe nga ekipi ynë inxhinierik që mbikëqyr dhe drejton punimet e zbatimit. Përveç cilësisë, siguria në vendin e punës është thelbësore për aktivitetin tonë dhe pjesë integrale e kontrolleve dhe rregulloreve tona të brendshme të sigurisë.
Ne i mbështesim klientët tanë me shërbimet e implementimit me përkushtim të plotë që nga fazat e hershme të projektit deri në dorëzimin e punimeve të projektit.

Si pjesë e shërbimeve të zbatimit që ofrohen nga ne përfshihen:

 • Përgatitja e vizatimeve për zbatim
 • Punime implementimi per instalimin e sistemeve elektrike
 • Testimi dhe Komisionimi i punimeve
 • Procedurat e dorëzimit të projektit
 • Trajnime të përdoruesve
 • Manualet e operimit
 • Vizatimet as-built dhe dokumentacioni i projektit

ELECTRICAL INSTALLATIONS & POWER DISTRIBUTION


Elteknik provides engineering services for the design and implementation of Electrical Installations and Power Distribution systems. Our experienced engineering staff provides solutions for all electrical installations including:

 • Electrical Substations
 • Transformers and Switchgears
 • MV and LV Electrical Distribution Systems
 • Electrical Distribution Switchboards
 • Power Supply by Generators
 • Power Supply by UPS
 • General Electrical Installations for Power
 • Electrical Cabling infrastructure with Cable Tray Systems
 • Grounding systems
 • Lightning Protection Systems

This will close in 0 seconds

Renewable Energy & Energy Efficiency


Elteknik’s engineering team can provide the required expertise on Renewable Energies and Energy Efficient solutions based on the project profile and client requirements. Our solutions include specifically:

 • Photovoltaic Systems
 • Intelligent LED Street Lighting Systems
 • Building Automation Systems to improve energy efficiency of buildings

This will close in 0 seconds

LIGHTING INSTALLATIONS


At Elteknik we provide services for the design and implementation of Lighting Systems for all types of building and applications. With a long experience in this field, our engineering team can provide Lighting solutions for any type of project. Our solutions include:

 • Indoor Lighting solutions for buildings
 • Façade Lighting solutions for buildings
 • Outdoors and Landscape Lighting solutions for buildings
 • Street Lighting Systems and Lighting Solutions for Public Spaces
 • Infrastructure for electrical installations for outdoor lighting systems

This will close in 0 seconds

IT-Data, Telephone and TV Networks


Our experienced engineering team can provide services for the design and implementation of data and telecommunications networks for all types of buildings. Elteknik’s solutions include:

 • Data Center solutions
 • Rack Cabinets
 • Passive network infrastructure equipment
 • Data network installations
 • Wi-Fi networks
 • Telephone systems
 • TV system installations
 • Network cabling infrastructure installations

This will close in 0 seconds

Fire Detection Systems


Elteknik provides services for the design and implementation of Fire Detection Systems with a wide range of applications. Fire Detection Systems are vital in response to fire threats that endanger human life and valuable property. Our expert engineering team has a long experience in providing solutions for Fire Detection Systems for every type of application. Our solutions include:

 • Addressable Fire Detection Systems with smoke, heat or multi-criteria point detectors
 • ASD - Aspirating Smoke Detector Systems
 • Line type Heat Detection Systems
 • Beam type Smoke Detection Systems
 • CO and NO2 Gas Detection Systems
 • Visualization software for Fire Detection Systems
 • Fire Extinguishing Systems for data centers

This will close in 0 seconds

ACCESS CONTROL SYSTEMS


Elteknik provides professional solutions for Access Control Systems in buildings and premises where security of staff and property is of primary importance. Our engineering team can offer solutions for every type of building with specific requirements as per client requests. Our solutions for Access Control Systems include:

 • Access Control with conventional readers for access cards, key fobs, etc.
 • Access Control with biometric readers
 • Access Control by mobile phone virtual credentials
 • Turnstile, tripod, gate and barrier systems
 • Time & Attendance solutions
 • Access Control Systems Management Software
 • Parking Management Systems

This will close in 0 seconds

Intrusion Detection Systems


With the expertise of our engineering team we can provide solutions for the design and implementation of Intrusion Detection Systems for enhancing the security of private properties and giving alarms in case of burglary attempts. Solutions for Intrusion Detection Systems include:

 • Intrusion detection with infrared and microwave detectors
 • Perimeter Protection Systems
 • Central monitoring and control of the system
 • Alarm notifications with mobile application or via SMS

This will close in 0 seconds

CCTV Video Monitoring Systems


Elteknik provides services for the design and implementation of CCTV Video Monitoring Systems for enhancing the security of buildings and other public spaces. Video Monitoring Systems allow for the real time monitoring of events by security personnel of a building and automatic record of all events that can be later searched and analyzed by security personnel. Our solutions include:

 • Wide range of IP Camera solutions
 • PTZ Cameras
 • ANPR Camera and Parking Management System
 • Intercom solutions
 • NVR – Network Video Recorder solutions
 • Software for Video Monitoring System
 • Solutions for Security Rooms
 • Network infrastructure for video monitoring systems
 • Integration with intrusion detection systems

This will close in 0 seconds

Audio and Voice Evacuation Systems


Elteknik offers professional solutions for Audio Systems and Voice Evacuation Systems for a wide range of building applications. These systems are intended to provide solutions regarding security in case of Voice Evacuations Systems, call functionality for Public Announcements or entertainment functionality with music playback. Solutions on these systems may apply to a wide range of buildings from public buildings such as hospitals and schools, hotels, to private residential buildings. Our solutions include:

 • Voice Evacuation Systems
 • Public Address System
 • Background Music Playback Systems
 • Conference Hall Audio Management System
 • Multi-Room Audio Systems

This will close in 0 seconds

Emergency Lighting Systems


Elteknik’s engineering staff can provide professional solutions in the design and implementation of Emergency Lighting Systems. These systems are crucial in terms of life safety to guide building occupants in a safe evacuation of the building in case of emergencies. Solutions that we can provide include:

 • Exit Lights and Signs
 • Emergency Lighting Luminaries
 • Central Battery System
 • Central Monitoring System of Emergency Lighting

This will close in 0 seconds

Underfloor Heating Systems


Elteknik provides solutions for Electrical Underfloor Heating Systems for various types of applications as per project requirements. Our engineering team can provide services for the design and implementation of underfloor heating solutions according to project specifications. Our solutions include:

 • Underfloor Heating with electrical resistance cables installed in floor sublayers
 • Underfloor Heating with adhesive mesh and thin resistance cable under tiles and marble floors
 • Underfloor Heating with electrical resistance cables under wooden and laminate floors
 • Snow and ice protection systems for roofs and gutters
 • Snow and ice protection systems for driveways and walkways
 • Application for management of the underfloor heating systems

This will close in 0 seconds

BMS and Smart Home Systems


Elteknik’s experienced engineering team can provide professional solutions for the design and implementation of automation systems such as BMS – Building Automation Systems or Smart Home Systems. These systems provide possibility for centralized control and management of all electrical and mechanical systems in a building, providing better energy efficiency, reduced building operation costs and improved comfort to building occupants at the same time. Our solutions include:
A) BMS – Building Management Systems for control and management of:

 • HVAC systems and all of its components
 • Electrical substations and switchboards
 • Pump stations
 • Power metering solutions
 • Lighting systems
 • Shading systems
 • Integrations with security systems
 • Software solution for centralized control of the systems from Building Operation Station
 • Scheduled and timed events
 • Automatic control with programmed logic scenarios based on building operations / management requirements

B) Smart Home Systems:

 • Indoor and outdoor lighting control
 • Motorized blinds, curtains and rollers control
 • Air Conditioning Systems control
 • Audio system control
 • Power supply to home appliances
 • Integrations with security systems
 • Smart panels integration and pushbutton integration
 • Application for remote control of the system
 • Scheduled events, pre-programmed scenes to be activated based on predefined inputs, logics etc.

This will close in 0 seconds

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN & ENERGIEVERTEILUNG


Elteknik bietet Engineering-Dienstleistungen für die Planung und Implementierung von Elektroinstallationen und Energieverteilungssystemen. Unser erfahrenes Engineering-Team bietet Lösungen für alle elektrischen Installationen, einschließlich:

 • Umspannwerke
 • Transformatoren und Schaltanlagen
 • Elektrische Verteilernetze für Mittelspannungs- und -spannungsfreilauf
 • Elektrische Verteilerschaltanlagen
 • Stromversorgung durch Generatoren
 • Stromversorgung durch USV
 • Allgemeine Elektroinstallationen für die Stromversorgung
 • Elektrische Verkabelungsinfrastruktur mit Kabelrinnensystemen
 • Erdungssysteme
 • Blitzschutzsysteme

This will close in 0 seconds

ERNEUERBARE ENERGIEN & ENERGIEEFFIZIENZ


Das Engineering-Team von Elteknik kann das erforderliche Know-how für erneuerbare Energien und energieeffiziente Lösungen auf der Grundlage des Projektprofils und der Kundenanforderungen bereitstellen. Unsere Lösungen umfassen insbesondere:

 • Photovoltaikanlagen
 • Intelligente LED-Straßenbeleuchtungssysteme
 • Gebäudeautomationssysteme zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden

This will close in 0 seconds

BELEUCHTUNGSANLAGEN


Bei Elteknik bieten wir Dienstleistungen für die Planung und Implementierung von Beleuchtungssystemen für alle Arten von Gebäuden und Anwendungen an. Mit einer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich kann unser Engineering-Team Beleuchtungslösungen für jede Art von Projekt anbieten. Unsere Lösungen umfassen:

 • Indoor Lighting Lösungen für Gebäude
 • Fassade Lichtlösungen für Gebäude
 • Outdoor- und Landschaftsbeleuchtungslösungen für Gebäude
 • Straßenbeleuchtungssysteme und Lichtlösungen für den öffentlichen Raum
 • Infrastruktur für Elektroinstallationen für Außenbeleuchtungsanlagen

This will close in 0 seconds

IT-DATEN, TELEFON- UND FERNSEHNETZE


Unser erfahrenes Engineering-Team kann Dienstleistungen für die Planung und Implementierung von Daten- und Telekommunikationsnetzen für alle Arten von Gebäuden erbringen. Zu den Lösungen von Elteknik gehören:

 • Rechenzentrumslösungen
 • Rack-Schränke
 • Passive Netzwerkinfrastrukturausrüstung
 • Datennetzwerk-Installationen
 • Wi-Fi-Netzwerke
 • Telefonanlagen
 • TV-Systeminstallationen
 • Infrastrukturinstallationen für die Netzwerkverkabelung

This will close in 0 seconds

BRANDMELDEANLAGEN


Elteknik bietet Dienstleistungen für die Konzeption und Implementierung von Brandmeldesystemen mit einer breiten Palette von Anwendungen. Brandmeldesysteme sind für die Reaktion auf Brandgefahren, die Menschenleben und wertvolles Eigentum gefährden, von entscheidender Bedeutung. Unser Expertenteam verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen für Brandmeldesysteme für jede Art von Anwendung. Unsere Lösungen umfassen:

 • Adressierbare Brandmeldesysteme mit Rauch-, Wärme- oder Multi-Kriterien-Punktmeldern
 • ASD - Ansaugrauchmeldersysteme
 • Wärmeerkennungssysteme vom Leitungstyp
 • Strahl-Rauchmeldeanlagen
 • CO- und NO2-Gaswarnsysteme
 • Visualisierungssoftware für Brandmeldeanlagen
 • Feuerlöschanlagen für Rechenzentren

This will close in 0 seconds

ZUGANGSKONTROLLSYSTEME


Elteknik bietet professionelle Lösungen für Zutrittskontrollsysteme in Gebäuden und Räumlichkeiten, in denen die Sicherheit von Personal und Eigentum von größter Bedeutung ist. Unser Engineering-Team kann Lösungen für jede Art von Gebäude mit spezifischen Anforderungen gemäß Kundenwunsch anbieten. Unsere Lösungen für Zutrittskontrollsysteme umfassen:

 • Zutrittskontrolle mit herkömmlichen Lesegeräten für Zutrittskarten, Schlüsselanhänger, etc.
 • Zutrittskontrolle mit biometrischen Lesegeräten
 • Zugriffskontrolle durch virtuelle Anmeldeinformationen des Mobiltelefons
 • Drehkreuz-, Stativ-, Tor- und Absperrsysteme
 • Zeiterfassungslösungen
 • Verwaltungssoftware für Zutrittskontrollsysteme
 • Parkraumbewirtschaftungssysteme

This will close in 0 seconds

INTRUSION DETECTION SYSTEME


Mit dem Know-how unseres Engineering-Teams können wir Lösungen für die Konzeption und Implementierung von Intrusion Detection-Systemen anbieten, um die Sicherheit von Privatgrundstücken zu erhöhen und Alarme im Falle von Einbruchsversuchen zu geben. Zu den Lösungen für Intrusion Detection Systems gehören:

 • Intrusion Detection mit Infrarot- und Mikrowellendetektoren
 • Perimeter-Schutzsysteme
 • Zentrale Überwachung und Steuerung der Anlage
 • Alarmbenachrichtigungen mit mobiler Anwendung oder per SMS

This will close in 0 seconds

CCTV-VIDEOÜBERWACHUNGSSYSTEME


Elteknik bietet Dienstleistungen für die Planung und Implementierung von CCTV-Videoüberwachungssystemen zur Verbesserung der Sicherheit von Gebäuden und anderen öffentlichen Räumen. Videoüberwachungssysteme ermöglichen die Echtzeitüberwachung von Ereignissen durch das Sicherheitspersonal eines Gebäudes und die automatische Aufzeichnung aller Ereignisse, die später vom Sicherheitspersonal durchsucht und analysiert werden können. Unsere Lösungen umfassen:

 • Große Auswahl an IP-Kameralösungenv
 • PTZ-Kameras
 • ANPR Kamera- und Parkmanagementsystem
 • Intercom-Lösungen
 • NVR – Network Video Recorder Lösungen
 • Software für Videoüberwachungssystem
 • Lösungen für Sicherheitsräume
 • Netzwerkinfrastruktur für Videoüberwachungssysteme
 • Integration mit Einbruchmeldesystemen

This will close in 0 seconds

AUDIO- UND SPRACHEVAKUIERUNGSSYSTEME


Elteknik bietet professionelle Lösungen für Audiosysteme und Sprachevakuierungssysteme für eine Vielzahl von Gebäudeanwendungen. Diese Systeme sollen Lösungen in Bezug auf die Sicherheit bei Sprachevakuierungssystemen, Anruffunktionen für öffentliche Ankündigungen oder Unterhaltungsfunktionen mit Musikwiedergabe bieten. Lösungen für diese Systeme können für eine Vielzahl von Gebäuden gelten, von öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern und Schulen, Hotels bis hin zu privaten Wohngebäuden. Unsere Lösungen umfassen:

 • Sprachevakuierungssysteme
 • Beschallungsanlage
 • Wiedergabesysteme für Hintergrundmusik
 • Audio-Management-System für Konferenzräume
 • Multiroom-Audiosysteme

This will close in 0 seconds

NOTBELEUCHTUNGSSYSTEME


Die Ingenieure von Elteknik können professionelle Lösungen für die Konzeption und Implementierung von Notbeleuchtungssystemen anbieten. Diese Systeme sind für die Lebenssicherheit von entscheidender Bedeutung, um die Gebäudenutzer bei einer sicheren Evakuierung des Gebäudes im Notfall zu führen. Zu den Lösungen, die wir anbieten können, gehören:

 • Ausgangsleuchten und -schilder
 • Leuchten für die Notbeleuchtung
 • Zentrales Batteriesystem
 • Zentrales Überwachungssystem der Notbeleuchtung

This will close in 0 seconds

FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEME


Elteknik bietet Lösungen für elektrische Fußbodenheizungssysteme für verschiedene Arten von Anwendungen gemäß den Projektanforderungen. Unser Engineering-Team kann Dienstleistungen für die Konzeption und Implementierung von Fußbodenheizungslösungen gemäß den Projektspezifikationen erbringen. Unsere Lösungen umfassen:

 • Fußbodenheizung mit elektrischen Widerstandskabeln in Bodenunterschichten
 • Fußbodenheizung mit Klebegewebe und dünnem Widerstandskabel unter Fliesen und Marmorböden
 • Fußbodenheizung mit elektrischen Widerstandskabeln unter Holz- und Laminatböden
 • Schnee- und Eisschutzsysteme für Dächer und Dachrinnen
 • Schnee- und Eisschutzsysteme für Einfahrten und Gehwege
 • Anwendung für die Verwaltung der Fußbodenheizungssysteme

This will close in 0 seconds

BMS UND SMART HOME SYSTEME


Das erfahrene Engineering-Team von Elteknik kann professionelle Lösungen für die Konzeption und Implementierung von Automatisierungssystemen wie BMS – Building Automation Systems oder Smart Home Systems anbieten. Diese Systeme bieten die Möglichkeit der zentralen Steuerung und Verwaltung aller elektrischen und mechanischen Systeme in einem Gebäude und bieten gleichzeitig eine bessere Energieeffizienz, reduzierte Gebäudebetriebskosten und verbesserten Komfort für die Gebäudenutzer. Unsere Lösungen umfassen: A) BMS – Gebäudemanagementsysteme zur Steuerung und Verwaltung von:

 • HLK-Systeme und alle ihre Komponenten
 • Umspannwerke und Schalttafeln
 • Pumpstationen
 • Power-Metering-Lösungen
 • Beleuchtungssysteme
 • Beschattungssysteme
 • Integrationen mit Sicherheitssystemen
 • Softwarelösung zur zentralen Steuerung der Anlagen von der Building Operation Station aus
 • Geplante und zeitgesteuerte Ereignisse
 • Automatische Steuerung mit programmierten Logikszenarien basierend auf Gebäudebetriebs- / Managementanforderungen

B) Smart-Home-Systeme:

 • Steuerung der Innen- und Außenbeleuchtung
 • Motorisierte Jalousien, Vorhänge und Rollensteuerung
 • Steuerung von Klimaanlagen
 • Steuerung des Audiosystems
 • Stromversorgung von Haushaltsgeräten
 • Integrationen mit Sicherheitssystemen
 • Integration von Smart Panels und Drucktasten
 • Anwendung zur Fernsteuerung des Systems
 • Geplante Ereignisse, vorprogrammierte Szenen, die basierend auf vordefinierten Eingaben, Logiken usw. aktiviert werden sollen.

This will close in 0 seconds